Algemene verkoopsvoorwaarden

items 1: Algemeen
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webshop beschikbaar op www.entusia.be, uitgebaat door de B.V.B.A. ENTUSIA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2350 Vosselaar, Belgium, Charlottapad 20, met ondernemingsnummer 0656499958 (hierna de “Verkoper”).

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.

De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met de Verkoper komt te staan (de “Klant”) of iedere persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft (de “Consument Klant”).

De Verkoper en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tussen de partijen tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de Verkoper gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

De bescherming van de persoonsgegevens van de Klant is onderworpen aan een aparteprivacyverklaring. Het gebruik van de website is daarnaast onderworpen aan eendisclaimer.

items 2: Bestelling
Een bestelling kan enkel worden geplaatst via de website. De Verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de Klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd via de invulling van het contactformulier. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van uitputting van de voorraad van een bepaald product. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden en de betaling door de Klant overeenkomstig artikel 5.

items 3: Verzakingsrecht
The Consumer Customer can, within fourteen (14) days after delivery of the product, without penalty and without giving reasons, to exercise the right to cancel. There is no right to cancel if the product and packaging are no longer in original condition, complete, in undamaged and unused condition, where a hygienic sticker is used that may not be removed in order to still be able to invoke the right of renunciation.

The basic principle here is that the Consumer Customer may only handle and inspect the product as he should in a store.

All documentation sent, warranty certificates and packaging materials must be enclosed with the return shipment. The return must be done in the same way as the delivery.

In case he exercises his right to renounce, the Consumer Customer is obliged within fourteen (14) to report this to the Seller days after delivery.

The notification must be made using the model withdrawal form, zoals beschikbaar gesteld op deze linkModelformulier voor herroeping

The product then serves within fourteen (14) days after the day on which the Consumer Client communicated the decision to withdraw from the agreement to the Seller, in the condition in which the Consumer Customer received the product, to be returned to the Seller, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. Only the direct costs of returning the products are borne by the Consumer Customer.

If the Consumer Customer has made use of the right to cancel as stated in the previous paragraph, then the Seller wears within fourteen (14) days after the day on which the Seller is informed of the Consumer Customer's decision, ensure the refund of the amount paid by the Consumer Customer to the Seller using the same payment method as that used by the Consumer Customer in the original transaction, unless the Consumer Customer agrees to another payment method.

Unless the Seller offers to collect the product himself, however, he may wait to refund until he has received the product or until the Consumer Customer proves that he has returned the product, whichever is earlier.

The Seller is never liable for any damage, theft or loss- which arises when the product or packaging is returned.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het verzakingsrecht ligt bij de Consument Klant.

If the product is not received in accordance with the conditions of the right to cancel, the purchase amount will not be refunded. The product remains the property of the Consumer Customer who is obliged to collect his property within two weeks. The product can also be delivered at the request of the Consumer Customer.

items 4: Levering
The website focuses exclusively on the Belgian and Dutch markets. Different conditions may apply to deliveries abroad (For more information: info@entusia.be).

The ordered product is delivered to the address specified by the Customer, which should thus be located in the Netherlands or Belgium.

The risk is transferred to the Customer from the moment of delivery or collection of the products. From that moment on, the Customer bears the risk of loss, theft and partial or total destruction of the products. Ownership is transferred only after full payment of the price by the Customer.

Delivery times on the website are only indicative.

Unless otherwise agreed, however, a maximum delivery period of 30 days, to be counted from the day following that on which the Consumer Customer sent his order to the Seller. If the planned delivery time is exceeded due to the fault of the Seller, the Consumer Customer can request the Seller to make the delivery within an additional period, which is appropriate in the circumstances. If the Seller does not deliver the products within the additional period, the Consumer Customer is entitled to cancel the order free of charge without judicial intervention and with simple notification. The Consumer Customer will within 30 days the amounts already paid will be refunded.

Except for a Consumer Customer, the stated delivery time is only an indication, therefore no rights can be derived from this.

items 5: Prijzen
De op de website weergeven prijzen per product worden uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten. De berekening van de verzendingskosten, die ten laste van de Klant zijn, kan je op elk momenthier consulteren. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van bestelling en het ogenblik van levering, vallen eveneens ten laste van de Klant.

De kosten van verzending zijn en blijven ten laste van de Klant, zelfs indien deze zich zou beroepen op zijn verzakingsrecht.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

items 6: Betaling
Betaling dient onmiddellijk te geschieden volgens één van de volgende betalingsmogelijkheden:

–       Bancontact/Mister Cash
–       Visa/MasterCard
–       iDEAL/ Sofort
–       PayPal

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de Verkoper de bestelling via e-mail. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De Verkoper is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever.

items 7: Gebreken en Klachttermijn
De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Klant, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk zichtbaar zijn, moeten door de Klant binnen zeven (7) dagen na levering aan de Verkoper schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

De Klant, niet zijnde Consument Klant, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Klant. De Verkoper is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Klant onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Klant, aan de Klant terug te zenden.

items 8: Garantie en Aansprakelijkheid 
De Verkoper staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

In beginsel geldt voor door de Verkoper geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, de Verkoper in kennis te stellen.

Consument Klanten komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

Indien de Verkoper om welke reden dan ook gehouden is enige contractuele of extra- contractuele schade te vergoeden aan een Klant die geen Consument Klant is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

  • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de Verkoper of de fabrikant van het product zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming van het product corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

items 9: Overmacht
De Verkoper is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het de Verkoper quasi onmogelijk maken om zijn verplichtingen onder de overeenkomst gesloten met de Klant, uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overhead, economische geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, “bugs” in software van derden, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van de Verkoper valt.

items 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.