Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webshop beschikbaar op www.entusia.be, uitgebaat door de B.V.B.A. ENTUSIA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2350 Vosselaar, Charlottapad 20, met ondernemingsnummer 0656499958 (hierna de “Verkoper”).

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. 

De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met de Verkoper komt te staan (de “Klant”) of iedere persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft (de “Consument Klant”).

De Verkoper en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tussen de partijen tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de Verkoper gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

De bescherming van de persoonsgegevens van de Klant is onderworpen aan een aparte privacyverklaring. Het gebruik van de website is daarnaast onderworpen aan een disclaimer.

Artikel 2: Bestelling
Een bestelling kan enkel worden geplaatst via de website. De Verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de Klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd via de invulling van het contactformulier. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van uitputting van de voorraad van een bepaald product. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden en de betaling door de Klant overeenkomstig artikel 5.

Artikel 3: Verzakingsrecht
De Consument Klant kan, binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, waarbij een hygiënische sticker wordt gebruikt die niet verwijderd mag worden om nog beroep te kunnen doen op het verzakingsrecht.

Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering.

In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Consument Klant verplicht binnen veertien (14) dagen na de levering hier melding van te maken bij de Verkoper.

De melding dient te gebeuren via het gebruik van het modelformulier voor de herroeping, zoals beschikbaar gesteld op deze link: Modelformulier voor herroeping

Het product dient vervolgens binnen de veertien (14) dagen na de dag waarop de Consument Klant de beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld, in de staat waarin de Consument Klant het product heeft ontvangen, te worden geretourneerd aan de Verkoper, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. Alleen de directe kosten van het terugzenden van de producten worden gedragen door de Consument Klant.

Indien de Consument Klant van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt de Verkoper binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de Verkoper wordt geïnformeerd van de beslissing van de Consument Klant zorg voor terugbetaling van het door de Consument Klant aan de Verkoper betaalde middels hetzelfde betaalmiddel als hetgeen de Consument Klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Consument Klant instemt met een andere betaalmiddel.

Tenzij de Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij evenwel wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De Verkoper is nooit aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het verzakingsrecht ligt bij de Consument Klant. 

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Consument Klant welke verplicht is zijn eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Consument Klant kan het product ook worden bezorgd.

Artikel 4: Levering
De website richt zich uitsluitend op de Belgische en de Nederlandse markt. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden (voor meer informatie: info@entusia.be).

De levering van het bestelde product gebeurt op het door de Klant opgegeven adres, dat aldus in Nederland of België dient gelegen te zijn.

Het risico wordt overgedragen aan de Klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de producten. Vanaf dat ogenblik draagt de Klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of gehele vernieling van de producten. De eigendom wordt slechts overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de Klant.

De leveringstermijnen op de website zijn slechts indicatief.

Tenzij anders overeengekomen, geldt edoch steeds een maximale leveringstermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag volgend op die waarop de Consument Klant zijn bestelling aan de Verkoper heeft toegezonden. Indien de geplande leveringstermijn door de fout van de Verkoper wordt overschreden, kan de Consument Klant de Verkoper verzoeken om de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn, die gezien de omstandigheden passend is. Indien de Verkoper de producten niet binnen de aanvullende termijn levert, is de Consument Klant gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos te annuleren. De Consument Klant zal binnen de 30 dagen de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

Behalve voor een Consument Klant geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Artikel 5: Prijzen
De op de website weergeven prijzen per product worden uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten. De berekening van de verzendingskosten, die ten laste van de Klant zijn, kan je op elk moment hier consulteren. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van bestelling en het ogenblik van levering, vallen eveneens ten laste van de Klant.

De kosten van verzending zijn en blijven ten laste van de Klant, zelfs indien deze zich zou beroepen op zijn verzakingsrecht.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Artikel 6: Betaling
Betaling dient onmiddellijk te geschieden volgens één van de volgende betalingsmogelijkheden:

–       Bancontact/Mister Cash
–       Visa/MasterCard
–       iDEAL/ Sofort
–       PayPal

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de Verkoper de bestelling via e-mail. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De Verkoper is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever.

Artikel 7: Gebreken en Klachttermijn
De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Klant, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk zichtbaar zijn, moeten door de Klant binnen zeven (7) dagen na levering aan de Verkoper schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

De Klant, niet zijnde Consument Klant, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Klant. De Verkoper is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Klant onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Klant, aan de Klant terug te zenden.

Artikel 8: Garantie en Aansprakelijkheid 
De Verkoper staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

In beginsel geldt voor door de Verkoper geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, de Verkoper in kennis te stellen.

Consument Klanten komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

Indien de Verkoper om welke reden dan ook gehouden is enige contractuele of extra- contractuele schade te vergoeden aan een Klant die geen Consument Klant is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

  • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de Verkoper of de fabrikant van het product zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming van het product corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Artikel 9: Overmacht
De Verkoper is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het de Verkoper quasi onmogelijk maken om zijn verplichtingen onder de overeenkomst gesloten met de Klant, uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overhead, economische geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, “bugs” in software van derden, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van de Verkoper valt.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.