Disclaimer

 Artikel 1: Algemeen
Deze website behoort toe aan de B.V.B.A. ENTUSIA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2350 Vosselaar, Charlottapad 20, met ondernemingsnummer 0656499958 (hierna de “Verkoper”)

Het gebruik van de website is onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van de website, aanvaarden de gebruikers:

–       deze gebruiksvoorwaarden;
–       de verwerking door de Verkoper van persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring.

Artikel 2: Inhoud
De informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gemaakt is algemeen van aard en louter informatief. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. 

De Verkoper doet al het nodige om de inhoud van de website volledig, correct en up-to-date te houden, maar ondanks die inspanningen kunnen sommige inlichtingen onvolledig, onjuist of verouderd zijn. De Verkoper geeft geen enkele waarborg omtrent de inhoud van en de informatie op de website. 

De Verkoper zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het gebrekkig functioneren van de website als gevolg van technische mankementen, virussen of onderhoudswerkzaamheden. Evenmin is de Verkoper aansprakelijk voor om het even welke schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze website of uit manipulatie van de website door derden.

Tot slot wijst de Verkoper elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van websites van derden waarnaar de bezoekers van de website zouden worden verwezen. Deze websites van derden en de inhoud ervan vallen uitsluitend onder de aansprakelijkheid van de auteur(s) ervan. Links naar dergelijk websites zijn enkel bedoeld als aanvulling op informatie die via de website wordt medegedeeld.

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten
De Verkoper is titularis van alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud ervan (meer bepaald de merken, afbeeldingen, logo’s en teksten). Door de website te bezoeken, verwerft u geen van deze rechten. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper mag de inhoud van de website niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd. De toestemming die zou worden verleend voor de reproductie van een deel of het geheel van de inhoud van de website voor individueel gebruik, strekt zich niet uit tot het kopiëren of reproduceren van dit materiaal in eigen werk of publicaties.

Artikel 4: Cookies
De Verkoper gebruikt “cookies” wanneer u de website bezoekt. Een “cookie” is informatie die via de internet-server naar uw internetbrowser wordt verstuurd en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies maken het voor de Verkoper mogelijk om uw computer te herkennen wanneer u deze opnieuw gebruikt om de website te bezoeken. Op die manier laten zij ons toe om de website voor u gebruiksvriendelijker te maken en u een meer gepersonaliseerde service te bieden. U kan beslissen om het gebruik van cookies te weigeren indien uw internetbrowser deze optie voorziet, maar een dergelijke weigering kan mogelijk gevolgen hebben voor het gebruik dat u van onze website en van bepaalde toepassingen op onze website kan maken.  

Beheer van cookies

Zorg ervoor dat cookies zijn geactiveerd in jouw webbrowser. Als je wilt surfen op deze website, is het aangeraden om de cookies te activeren. Niettemin ben je vrij om cookies te deactiveren in jouw browserinstellingen als je dat zou wensen.

Om cookies te activeren of deactiveren moet je je bowserinstellingen wijzigen (via “voorkeuren” of opties”). De links hieronder geven je meer informatie over hoe je je cookies kan beheren. Je kan ook op de “help”-knop van jouw browser klikken voor meer hulp.

Cookies verwijderen en beheren in Internet Explorer

Cookies verwijderen en beheren in Mozilla Firefox

Cookies verwijderen en beheren in Chrome

Cookies verwijderen en beheren in Safari

Artikel 5:Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze website is onderworpen aan het Belgische recht. Elke betwisting over de interpretatie of de toepassing van deze disclaimer valt onder de bevoegdheid van de rechtbank te Antwerpen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

Artikel 6:Contact
Voor inlichtingen over de website of de inhoud ervan, gelieve u te wenden tot (info@entusia.be).

Artikel 7: Wijziging van de disclaimer
De Verkoper behoudt zich het recht voor de huidige disclaimer te wijzigen. Indien de disclaimer wordt gewijzigd, zal de wijziging worden aangekondigd op de homepage en/ of via e-mail en zal de disclaimer in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging ervan.