Verzending En Retours

Artikel 1: Verzending

GRATIS levering vanaf 70,00 EUR !

De website richt zich uitsluitend op de Belgische en de Nederlandse markt. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden (voor meer informatie: e-mailadres toevoegen).

De levering van het bestelde product gebeurt op het door de Klant opgegeven adres, dat aldus in Nederland of België dient gelegen te zijn.

Het risico wordt overgedragen aan de Klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de producten. Vanaf dat ogenblik draagt de Klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of gehele vernieling van de producten. De eigendom wordt slechts overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de Klant.

De leveringstermijnen op de website zijn slechts indicatief.

Tenzij anders overeengekomen, geldt edoch steeds een maximale leveringstermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag volgend op die waarop de Consument Klant zijn bestelling aan de Verkoper heeft toegezonden. Indien de geplande leveringstermijn door de fout van de Verkoper wordt overschreden, kan de Consument Klant de Verkoper verzoeken om de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn, die gezien de omstandigheden passend is. Indien de Verkoper de producten niet binnen de aanvullende termijn levert, is de Consument Klant gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos te annuleren. De Consument Klant zal binnen de 30 dagen de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

Behalve voor een Consument Klant geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Artikel 2: Retour

Retouradres:
Entusia BVBA
Charlottapad 20
2350 Vosselaar
België

De Consument Klant kan, binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, waarbij een hygiënische sticker wordt gebruikt die niet verwijderd mag worden om nog beroep te kunnen doen op het verzakingsrecht.

Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering.

In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Consument Klant verplicht binnen veertien (14) dagen na de levering hier melding van te maken bij de Verkoper.

De melding dient te gebeuren via het gebruik van het modelformulier voor de herroeping, zoals beschikbaar gesteld op (hyperlink toevoegen).

Het product dient vervolgens binnen de veertien (14) dagen na de dag waarop de Consument Klant de beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld, in de staat waarin de Consument Klant het product heeft ontvangen, te worden geretourneerd aan de Verkoper, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. Alleen de directe kosten van het terugzenden van de producten worden gedragen door de Consument Klant.

Indien de Consument Klant van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt de Verkoper binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de Verkoper wordt geïnformeerd van de beslissing van de Consument Klant zorg voor terugbetaling van het door de Consument Klant aan de Verkoper betaalde middels hetzelfde betaalmiddel als hetgeen de Consument Klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Consument Klant instemt met een andere betaalmiddel.

Tenzij de Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij evenwel wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De Verkoper is nooit aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het verzakingsrecht ligt bij de Consument Klant.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Consument Klant welke verplicht is zijn eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Consument Klant kan het product ook worden bezorgd.