PRIVacyverklaring

Artikel 1: Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.entusia.be, uitgebaat door de B.V.B.A. ENTUSIA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2350 Vosselaar, Charlottapad 20, met ondernemingsnummer 0656499958 (hierna de “Verkoper”). De Verkoper draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Privacywet”) en de Europese regelgeving ter zake. Deze privacyverklaring bevat informatie omtrent de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. Zij dient te worden gelezen in samenhang met de disclaimer en de algemene verkoopvoorwaarden van de webshop.


Artikel 2:
 Verwerking van persoonsgegevens
Door deze website te gebruiken en/ of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop de Verkoper de persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.


Artikel 3: Soorten persoonsgegevens

Via deze website worden uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc…verzameld die u hebt meegedeeld bij het invullen van een contactformulier of bij het plaatsen van een bestelling. Daarnaast registreert de Verkoper bij uw bezoek aan de website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen…. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van de website.


Artikel 4: Wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld

Via deze website worden persoonsgegevens over u verzameld wanneer u een contactformulier invult en inlogt of een bestelling plaatst als gast op de website.


Artikel 5: Doeleinden voor het verzamelen van de persoonsgegevens

De Verkoper gebruikt de gegevens die door u via de website worden meegedeeld, enkel om, respectievelijk, de gevraagde informatie te leveren en uw bestelling uit te voeren. U verklaart zich er tevens uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gegevens door de Verkoper worden gebruikt voor direct marketing doeleinden.


Artikel 6:  De bewaringsduur van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om de beoogde doelstellingen te bereiken. Wanneer er een contractuele relatie bestaat tussen de Verkoper en uzelf, worden uw gegevens bewaard tijdens heel de duur van de contractuele relatie en tot vijf jaar na het beëindigen ervan.


Artikel 7: Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden, tenzij om aan een door de wet opgelegde verplichting te voldoen.


Artikel 8: Uw rechten

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te kijken en ze desgevallend te corrigeren of aan te vullen. U mag zich ook steeds gratis verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing. Gelieve in dit verband uw geschreven, gedateerd en ondertekend verzet door te sturen naar (info@entusia.be) en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.


Artikel 9: Wijziging van het privacybeleid

De Verkoper behoudt zich het recht voor het huidige privacybeleid te wijzigen om zich te schikken naar de geldende wetgeving op de bescherming van het privéleven.


Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze privacyverklaring onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze privacyverklaring valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.